Mahabubabad District Monthwise Rainy days for year 2020-21
S.No Mandal Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
1 Kothaguda 11 14 22 11 9 2  
2 Ganagavaram 9 12 21 14 11 3  
3 Bayyaram 10 12 18 14 10 2  
4 Garla 9 14 20 13 8 2  
5 Dornakal 8 15 19 13 6 2  
6 Kuravi 9 14 20 13 6 2  
7 Mahabubabad 9 10 19 13 8 2  
8 Gudur 9 11 17 14 11 2  
9 Kesamudram 9 10 19 14 8 2  
10 Nellikudur 8 11 16 9 8 2  
11 Narsimhulapet 9 12 18 13 8 2  
12 Chinnagudur 10 12 18 7 6 2  
13 Maripeda 10 15 18 12 6 3  
14 Danthalapalle 9 12 17 11 8 3  
15 Thorrur 10 14 20 8 7 2  
16 Peddavangara 9 13 14 5 3 2