Mahabubabad District Monthwise Rainy days for year 2020-21
S.No Mandal Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
1 Kothaguda 12 15 11 16 4 133  
2 Ganagavaram 10 15 13 19 3 120  
3 Bayyaram 9 14 11 12 4 100  
4 Garla 11 14 11 11 3 114  
5 Dornakal 10 15 11 10 4 105  
6 Kuravi 11 16 11 14 5 112  
7 Mahabubabad 10 14 12 14 6 123  
8 Gudur 12 13 13 14 5 128  
9 Kesamudram 11 13 10 12 4 109  
10 Nellikudur 8 12 10 13 3 124  
11 Narsimhulapet 9 14 10 13 4 115  
12 Chinnagudur 9 13 8 10 4 115  
13 Maripeda 9 13 11 10 4 118  
14 Danthalapalle 9 11 10 6 3 107  
15 Thorrur 10 11 7 12 3 113  
16 Peddavangara 10 12 8 11 2 104