Rangareddy District Monthwise Rainy days for year 2020-21
S.No Mandal Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
1 Shankarpalle 12 9 11 16 7 1  
2 Serilingampally 12 12 16 13 8 1  
3 Gandipet 11 9 14 15 8 1  
4 Rajendranagar 9 12 15 15 7 1  
5 Balapur 13 12 15 12 8 1  
6 Saroornagar 9 12 14 12 7 1  
7 Hayathnagar 10 11 12 12 7 1  
8 Abdullapurmet 11 13 12 13 7 1  
9 Ibrahimpatnam 9 10 15 13 7 1  
10 Manchal 12 11 16 11 9 1  
11 Yacharam 12 11 17 11 7 1  
12 Madgul 8 9 13 12 10 3  
13 Amangal 8 10 13 8 9 1  
14 Talakondapalle 8 10 14 10 9 2  
15 Keshampeta 9 14 14 10 8 1  
16 Kadthal 12 7 15 10 8 1  
17 Kandukur 12 12 18 10 8 3  
18 Maheshwaram 8 13 15 10 7 1  
19 Shamshabad 13 16 18 16 9 1  
20 Moinabad 12 13 15 14 9 1  
21 Chevella 11 13 16 14 11    
22 Shabad 13 13 18 13 10 1  
23 Kothur 7 10 18 14 9 1  
24 Nandigam 11 9 19 14 8    
25 Farooqnagar 11 12 19 13 8 1  
26 Kondurg 10 12 17 12 11 1  
27 Chowdergudem 11 6 11 13 11 1