Mulug District Monthwise Rainy days for year 2020-21
S.No Mandal Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
1 Venkatapur 15 14 13 14 1 133  
2 Mulug 15 13 14 12 2 131  
3 Govindaraopet 16 17 12 11 4 139  
4 Tadvai 13 14 12 12 4 144  
5 Eturunagaram 9 15 13 14 6 144  
6 Kannaigudem 13 11 13 13 5 149  
7 Wazeed 12 15 19 16 5 158  
8 Venkatapuram 12 12 18 14 2 152  
9 Mangapet 13 13 16 13 3 148