Mulug District Monthwise Rainy days for year 2020-21
S.No Mandal Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
1 Venkatapur 11 15 21 14 6 2  
2 Mulug 9 15 18 13 7 3  
3 Govindaraopet 10 13 21 10 6 3  
4 Tadvai 10 15 21 10 9 1  
5 Eturunagaram 10 14 23 12 8 1  
6 Kannaigudem 4 11 20 8 7 1  
7 Wazeed 12 13 21 13 9 1  
8 Venkatapuram 12 13 25 13 6 2  
9 Mangapet 8 14 23 10 8 2