Nirmal District Monthwise Rainy days for year 2020-21
S.No Mandal Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
1 Kubeer 16 15 12 17 4 143  
2 Tanur 12 13 8 13 5 129  
3 Basar 14 12 8 11 4 132  
4 Mudhole 14 16 10 15 5 148  
5 Bhainsa 13 15 13 16 4 136  
6 Kuntala 13 12 12 17 3 130  
7 Narsapur_G 10 11 13 15 4 119  
8 Lokeswaram 14 15 13 12 2 144  
9 Dilawarpur 9 14 11 16 2 131  
10 Sarangapur 11 13 12 12 2 139  
11 Nirmal (U) 7 15 10 12 4 135  
12 Nirmal_Rural 10 13 15 14 4 130  
13 Soan 8 11 12 11 4 115  
14 Laxmanchanda 7 14 11 12 2 128  
15 Mamda 10 12 13 15 5 134  
16 Pembi 14 15 13 15 3 127  
17 Khanapur 10 14 12 15 1 128  
18 Kaddampeddur 11 14 12 13 3 126  
19 Dastuarabad 12 14 8 16 5 123