Jayashankar-Bhupalpalli District Monthwise Rainy days for year 2020-21
S.No Mandal Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
1 Mahadevpur 16 12 16 17 5 143  
2 Palmela 19 13 13 19 5 149  
3 Mutharam_Mahadevpur 11 16 14 14 3 141  
4 Kataram 16 10 7 8 3 129  
5 Malharrao 14 12 9 12 3 126  
6 Chityal 11 12 11 13 3 116  
7 Tekumatla 11 14 8 11 2 105  
8 Mogullapalle 14 14 11 11 2 113  
9 Regonda 13 14 12 8 4 121  
10 Ghanapur_Mulug 12 13 10 13 2 126  
11 Bhupalpalle 11 11 7 12 4 127