Jayashankar-Bhupalpalli District Monthwise Rainy days for year 2020-21
S.No Mandal Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
1 Mahadevpur 13 14 19 8 7    
2 Palmela 9 8 15 9 8    
3 Mutharam_Mahadevpur 7 15 20 10 7    
4 Kataram 7 11 17 9 9    
5 Malharrao 11 10 19 8 9    
6 Chityal 10 15 18 8 6    
7 Tekumatla 11 14 20 8 9    
8 Mogullapalle 11 17 17 10 7    
9 Regonda 12 18 20 11 7    
10 Ghanapur_Mulug 9 16 20 11 7    
11 Bhupalpalle 9 13 19 7 6